Brazylia

13.01.2013

„Oto znowu przybyłeś do tego wielkiego narodu, na ten olbrzymi kontynent, aby prowadzić Wieczerniki z Moimi umiłowanymi synami i z wszystkimi, którzy przyjęli Moje zaproszenie i poświęcili się Memu Sercu. Z tej ziemi, którą tak bardzo kocham – tak atakowanej przez Mojego przeciwnika, gdzie zwłaszcza w ostatnich czasach wielu Moich synów stało się wykonawcami władzy szatana, zwodzącego wszystkie narody ziemi kielichem nieczystości i rozwiązłości – zwracam się do was z Moim ponownym i pełnym troski zaproszeniem do nawrócenia. Chcę zwrócić się dziś z Moim matczynym wezwaniem do całej Brazylii, tej ziemi, którą wasza Niebieska Mama tak kocha i chroni. Brazylia należy do Mnie, jest Moją własnością.

Wielka boleść przytłacza Moje Serce z powodu sytuacji dotykającej tu Mój Kościół. Jest on wewnętrznie podzielony. Zagraża mu utrata prawdziwej wiary, wiele błędów szerzy się w jego łonie. Przyczyną tej sytuacji są Pasterze. Zajmują się wyłącznie problemami społecznymi i zapominają, że Jezus umarł na Krzyżu i zmartwychwstał, aby otrzymać dla was wielki dar Odkupienia i aby zbawić dusze. Tak szerzy się coraz bardziej nauczanie teologii wyzwolenia, będącej prawdziwą zdradą Chrystusa i Jego nauczania. Biskupi i Kapłani Świętego Kościoła Bożego! Nauczajcie na nowo odważnie i wiernie Prawdy, którą objawił wam Jezus. Głoście Ewangelię w całości i troszczcie się o powierzoną wam owczarnię. Schizma i odstępstwo zagrażają dziś Kościołowi żyjącemu w waszym narodzie.

Moje Serce jest przygnębione, widząc niebezpieczeństwo zagrażające waszej ojczyźnie z powodu szerzenia się przemocy i nienawiści, zła i niemoralności. W imię fałszywej koncepcji wolności zezwala się dziś na największy nieporządek moralny i usprawiedliwia go. Nieczystość jest pochwalana i propagowana przez środki społecznego przekazu. Przez to zstąpiła zasłona ciemności i okryła dusze wielu Moich synów. Jeśli nie nastąpi ogólny powrót do Pana – drogą nawrócenia i pokuty – wielka kara może wkrótce uderzyć wasz naród.

Jestem Matką i Królową Brazylii. Powtarzam to, co wam powiedziałam w Moim wcześniejszym orędziu: Kościołowi zagraża tu poważne niebezpieczeństwo. Może stać się ofiarą odstępstwa i utraty prawdziwej wiary. Narażony jest na niebezpieczeństwo kontestacji, rozbicia. Niektórzy Biskupi, Kapłani, osoby zakonne i wierni świeccy krytykują – często i publicznie – Papieża JP II i jego nauczanie.

Wasza ojczyzna coraz bardziej jest zagrożona materializmem i hedonizmem. Coraz głębszy staje się również podział między tymi, którzy posiadają wiele dóbr materialnych, a osobami pozbawionymi nawet tego, co konieczne do przeżycia. Waszej ojczyźnie grozi plaga rozwodów, aborcji, uciekanie się do wszelkich środków zapobiegania życiu; grozi niemoralność i nieczystość, szerzona przez środki społecznego przekazu, zwłaszcza przez telewizję. Działałam jednak, jak wam obiecałam. Każdego dnia działam nadal, aby wprowadzić waszą ojczyznę i wasz Kościół na drogę jedności, ocalenia i pokoju.

W waszym wielkim narodzie – który zaatakował Mój przeciwnik, lecz Ja tak bardzo go kocham i ochraniam – jakże szerzą się sekty oddalające bardzo wiele Moich dzieci od prawdziwego Kościoła. Rozlewajcie Moje Światło, głosząc Ewangelię Jezusa z mocą i wiernością. Powinniście głosić Jego Boskie Słowo z taką samą jasnością i prostotą, z jaką oznajmił je wam Jezus. Jeśli jesteście wiernymi sługami Ewangelii, stańcie w jej obronie, silnie przeciwstawiając się stałemu szerzeniu się sekt i wszelkich form spirytyzmu oraz magicznych praktyk.

Rozlewajcie Moje Światło poprzez trwanie w waszej pełnej kapłańskiej jedności. Szerzą się błędy, których często się naucza, i wielu Moim dzieciom zagraża niebezpieczeństwo odejścia od prawdziwej wiary. Pomagajcie Biskupom przez modlitwę, przez waszą kapłańską gorliwość. Bądźcie dla nich umocnieniem w bolesnym i trudnym posługiwaniu.

Idźcie przede wszystkim na spotkanie małych, ubogich, grzesznych, zagubionych, uciskanych, niezliczonych ofiar wszelkich niesprawiedliwości i aktów przemocy. Zanieście ich wszystkich do bezpiecznego schronienia Mojego Niepokalanego Serca. Staniecie się w ten sposób apostołami nowej ewangelizacji i drogocennymi narzędziami Mojego matczynego tryumfu.

Zobacz, jak jestem tu wszędzie otaczana chwałą. Otacza Mnie chwała przez odpowiedź, jaką otrzymuję wszędzie od wielu Moich dzieci, które posłuchały prośby o ofiarowanie się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Żyją obecnie w Moim Sercu i są łagodnym balsamem na wszystkie rany Mojej wielkiej boleści. Zobacz, jak bardzo Mnie kochają i uwielbiają. To są najmniejsi, najbiedniejsi, najprostsi. To ci, których świat ignoruje i lekceważy. Wszędzie w tym narodzie Ruch Maryjny rozszerzył się bardziej niż w innych rejonach świata.”

To jasne, że Brazylia przeżyje, ale zostanie totalnie oczyszczona. Zwłaszcza przybrzeżnym miastom, tym bardziej – „karnawałowym”, grozi zatopienie i całkowita zagłada w czasie kataklizmów.

Źródła informacji