Aktualności

Aktualności

„Wychwalam teraz, wywyższam i wysławiam Króla Nieba. Bo wszystkie Jego dzieła są prawdą, a drogi Jego sprawiedliwością, tych zaś, co postępują pysznie, może On poniżyć.” Dn 4, 34

14. maja 2021, Piątek
Święto Św. Macieja Apostoła

„Nie chcę, żebyście mówili o modlitwie, ale żebyście się modlili. Niech każdy wasz dzień będzie wypełniony modlitwą dziękczynną Panu Bogu za życie i za wszystko, co posiadacie. Nie chcę, by wasze życie przeszło na mówieniu, lecz dziełami wysławiajcie Boga.” (25. kwietnia 1991 r.)

CZYTANIA: Dz 1, 15-17. 20-26 | Ps 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 | J 15, 9-17   liturgia dnia

PATRONI:  Św. Pachalis I, papież; Św. Bonozy, biskup z Salerno; Św. Erembert, biskup z Toulouse; Św. Pomponiusz, biskup z Neapolu; Św. Michał Garicoits, założyciel zgromadzenia kapłanów Najśw. Serca Jezusowego; Święty Bonifacy  z Rzymu, męczennik; ŚŚw. męczenniczki Justyna i Henedyna; Św. Poncyusz, męczennik; (Św. Pontius z Cimiez;) Św. Halward, męczennik z Norwegii; Święty Pachomiusz, opat z Tabenna; Św. Gerard z Villamagna, Frańciszkanin; Św. Ampeliusz, kowal-pustelnik; Św. Bewignat, pustelnik; Św. Carthage mł.; Św. Gemma Galgani; Św. Michał Garicoďts; Św. Maria Mazzarello; Bł. Idzi z Vaozela, mnich

Dzisiaj mamy 4. z 12 Piątków

„Starajcie się, słodkie dzieci, co dzień chodzić na Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe i Msze Święte. Kochane dzieci światłości, chcę i pragnę wam powiedzieć, że uczestniczenie w nabożeństwach majowych i czerwcowych, przed wystawionym Moim Eucharystycznym Synem, daje krocie łask i duże wzmocnienie ducha, każdemu, kto w nich uczestniczy. Te łaski w tym czasie są wzmacniane 100-krotnie. Szatan czyni teraz wszystko, aby odwieść ludzi od uczestniczenia w tych nabożeństwach.”

DZIEŃ  I Nowenny do Ducha Świętego

Podpisz Petycję do Premiera o Intronizację Jezusa Chrystusa!

„Nie wystarczy pokochać, trzeba umieć nieść tę miłość przez całe życie.” Auguste Bekannte
„Każde przez was wypowiedziane słowo ma znaczenie. Unikajcie wypowiadania, a nawet myślenia o słowach niosących przekleństwo i złorzeczenie. Słuchają was złe duchy i wchodzą do wnętrza człowieka, zwłaszcza do waszych bliskich, ku którym takie słowa kierujecie. Odwołać te słowa i sprawić, by zły duch odszedł, jest o wiele trudniej. Czasem wystarczy modlitwa i przebaczenie osoby, która wypowiada te słowa oraz osoby pokrzywdzonej takim działaniem, a czasem potrzeba interwencji kapłana, zwłaszcza egzorcysty.” 23 sierpnia 2014 r.

Komentarze

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

av
o. Roman

1. czytanie (Dz 1, 15-17. 20-26)

Wybór Macieja na Apostoła

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, tak przemówił: «Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu.

Napisano bowiem w Księdze Psalmów: „Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka. A urząd jego niech inny obejmie”.

Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania».

...

1. czytanie (Dz 1, 15-17. 20-26)

Wybór Macieja na Apostoła

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, tak przemówił: «Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu.

Napisano bowiem w Księdze Psalmów: „Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka. A urząd jego niech inny obejmie”.

Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania».

Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja.

I tak się pomodlili: «Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą».

I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do jedenastu apostołów.

Psalm (Ps 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 8))

Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził
Albo: Alleluja

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione *
teraz i na wieki.

Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził
Albo: Alleluja

Od wschodu słońca do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.

Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził
Albo: Alleluja

Kto jest jak nasz Pan Bóg, *
co ma siedzibę w górze,
co w dół spogląda *
na niebo i na ziemię?

Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził
Albo: Alleluja

Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.

Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził
Albo: Alleluja

Aklamacja (J 15, 16)

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (J 15, 9-17)

Przeznaczyłem was na to, abyście szli i przynosili owoc

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Dodaj komentarz

Módlmy się

av
Santa Lucia
Modlitwa za Kapłanów

Trójco Święta, Jedyny Boże, oto jednocząc się z Tobą polecam Ci kapłanów całego świata, a zwłaszcza kapłanów w naszym kraju.
Spraw o Boże, aby wzrosła we wszystkich kapłanach i hierarchii gorliwość, jak również Boża Miłość, która jest zaczątkiem wszystkiego. Amen.

Modlitwa o Pokój na Świecie

O Mój Jezu, błagam o miłosierdzie dla dotkniętych strasznymi wojnami.
Błagam o zaszczepienie pokoju tym umęczonym narodom,
które są ślepe na Prawdę Twojego Istnienia.
Proszę o udzielenie tym narodom Mocy Ducha Świętego, aby...
Modlitwa za Kapłanów

Trójco Święta, Jedyny Boże, oto jednocząc się z Tobą polecam Ci kapłanów całego świata, a zwłaszcza kapłanów w naszym kraju.
Spraw o Boże, aby wzrosła we wszystkich kapłanach i hierarchii gorliwość, jak również Boża Miłość, która jest zaczątkiem wszystkiego. Amen.

Modlitwa o Pokój na Świecie

O Mój Jezu, błagam o miłosierdzie dla dotkniętych strasznymi wojnami.
Błagam o zaszczepienie pokoju tym umęczonym narodom,
które są ślepe na Prawdę Twojego Istnienia.
Proszę o udzielenie tym narodom Mocy Ducha Świętego,
aby powstrzymały się od pogoni za władzą nad niewinnymi duszami.
Zmiłuj się nad wszystkimi krajami,
które są bezsilne wobec okropnych zbrodni,
ogarniających cały świat. Amen.

Poświęcenie swoich dzieci Jezusowi Chrystusowi

O droga Matko Zbawienia, poświęcam moje dzieci
(podać tutaj imię dziecka/dzieci) Twojemu Synowi,
tak aby obdarzył On je pokojem ducha i miłością serca.
Proszę, módl się, aby moje dzieci zostały przyjęte w Miłosierne Ramiona Twojego Syna, i chroń je od krzywdy.
Dopomóż im pozostać wiernymi wobec Świętego Słowa Bożego,
a szczególnie w tych chwilach, gdy są kuszone,
aby od Niego się odwrócić. Amen.
Modlitwa ratująca milion dusz przed potępieniem

Panie Jezu przez bolesną Mękę Twoją i Krew, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją, przez Miłosierdzie Boże, daj Łaskę Zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie.
Modlitwa ratująca milion dusz przed potępieniem

Panie Jezu przez bolesną Mękę Twoją i Krew, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją, przez Miłosierdzie Boże, daj Łaskę Zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie.
LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu …

Bądź pochwalony! (powtarza się po każdym wezwaniu)

Duchu Święty, zstąp z tronu Twojej chwały i rozbij swój namiot w sercach sług twoich

Bądź pochwalony

Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz,
ucz mnie żyć w stałej obecności Bożej Duchu Święty, który od Ojca i Syna...
LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu …

Bądź pochwalony! (powtarza się po każdym wezwaniu)

Duchu Święty, zstąp z tronu Twojej chwały i rozbij swój namiot w sercach sług twoich

Bądź pochwalony

Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz,
ucz mnie żyć w stałej obecności Bożej

Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz,
ucz mnie żyć zgodnie z wolą Najwyższego

Duchu Święty, który mieszkasz w sercach synów Bożych, pouczaj mnie, bym mógł Ciebie poznać i prawdziwie pokochać

Duchu Święty, który troszczysz się o Chwałę Ojca,
ucz mnie żyć w całkowitym oddaniu i zawierzeniu Bogu

Duchu Święty, w znaku języków ognistych, zapal w moim sercu ogień Twej miłości

Duchu Święty, tajemnicza Gołębico,
ucz mnie dobrze zrozumieć Pismo Święte

Duchu Święty, który nie masz ani oblicza ani imienia,
naucz mnie dobrze modlić się

Duchu Święty, który przemawiasz przez usta proroków,
naucz mnie żyć w równowadze ducha i zachować pokój serca

Duchu Święty, gorejące ognisko miłości,
ucz mnie mądrości życia oraz cierpliwości

Duchu Święty, Dawco wszelkich darów,
ucz mnie żyć w pokorze i skromności

Duchu Święty, przeobfita skarbnico łask,
ucz mnie pojmować wartość cierpienia

Duchu Święty, bezdenna skarbnico łask,
ucz mnie dobrze wykorzystać cenny czas

Duchu Święty, niewyczerpana skarbnico łask,
broń mnie przed jakimkolwiek brakiem miłości i przed pychą

Duchu Święty, którego bogactwa nikt ogarnąć nie zdoła,
ucz mnie odrzucać bezużyteczne wyobrażenia i myśli

Duchu Święty, Dawco wielu darów, ucz mnie rezygnować z bezużytecznych działań i unikać niepotrzebnych rozmów

Duchu Święty, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
ucz mnie milczenia i mówienia we właściwym czasie

Duchu Święty, wieczysta miłości,
ucz mnie dawać innym dobry przykład

Duchu Święty, wieczysta Dobroci, daj mi wytrwanie w dobrym

Duchu Święty, słodki Nauczycielu,
naucz mnie w sposób właściwy obchodzić się z ludźmi

Duchu Święty, najmilszy przyjacielu dusz,
ucz mnie nikogo nie sądzić i doznanych krzywd nie pamiętać

Duchu Święty, uszczęśliwiające światło duszy, tak mnie prowadź, bym widział potrzeby innych i nie zaniedbywał dobrych dzieł

Duchu Święty, Ojcze ubogich, daj bym poznał swoje błędy

Duchu Święty, który w duszach dokonujesz swych cudów, ucz mnie czuwać nad sobą i prowadź do doskonałości

Duchu Święty, przed którym nic nie jest zakryte,
ucz mnie, jak unikać podstępu złego ducha

Duchu Święty, który znasz przyszłość wszechświata,
pomóż mi uwolnić się spod władania ciała i szatana

Duchu Święty, który znasz także moją przyszłość,
Twojej opiece powierzam moją rodzinę, przyjaciół, dobroczyńców i wszystkich ludzi

Duchu Święty, dzięki Twej Boskiej pomocy,
nauczaj mnie żyć dla chwały Bożej, dla zbawienia dusz i ku czci Matki Bożej, abym mógł umierać jako wierny sługa

Jam Jest Duch Święty, Trzecia Osoba Trójcy Świętej. Słuchaj człowiecze Moich Słów, słuchaj uważnie. Dziś pragnę poprosić was Moje stworzenia, abyście zaczęli Mnie czcić w sposób szczególny. Pragnę, aby obchodzono każdego 3 dnia miesiąca, dzień przeznaczony ku czci Ducha Świętego. Głównym świętem nadal pozostaje Święto Zesłania Ducha Świętego. Ponadto proszę, aby każdy kto tylko zdoła, a obowiązku stanu pozwolą, niech się pomodli do Mojej Osoby - Ducha Świętego o 9:00 rano. Gdy jest to niemożliwe, aby się pomodlić, wystarczy choćby krótkie westchnienie. Obiecuję wszystkim, którzy czcić Mnie będą, szczególne Moje Łaski i Dary oraz Moją opiekę nad tą duszą oraz nad całą rodziną. Daruję przewinienia przodków karane do czwartego pokolenia.Pragnę, aby dusza wasza, przygotowała się do każdego święta Nowenną i Koronką do Ducha Świętego.

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0021
goleb0022
goleb0023
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013