Wierni świeccy

20.01.2013

„Nadszedł najwyższy czas, aby każdy człowiek kierował się własnym rozumem, lecz zawsze miał na uwadze dobro prawdziwego Kościoła, a posłusznym był bezwzględnie tylko samemu Bogu. Niech każde z was drogie dzieci będzie pełne ufności i miłosierdzia pełniąc same dobre uczynki. Sami widzicie, jak bardzo zapędza się szatan w swych poczynaniach, nie wahając się owładnąć kapłana, który się nie broni. Takich kapłanów jest obecnie bardzo dużo. Nie obmawiajcie kapłanów i nie osądzajcie ich, bo gdy ich zabraknie, to nie będzie miał kto posługiwać w dziele zbawiania dusz. Módlcie się za kapłanów zarówno lokalnych jak i z całego kraju i świata. Jeśli będziecie się modlić za kapłanów, zły duch będzie miał do nich ograniczony dostęp. Jeżeli cała grupa ludzi podejmie żarliwą modlitwę w intencji swoich kapłanów, to po pewnym czasie sami zauważą niezwykłe efekty tej modlitwy. Lecz musicie pamiętać słodkie dzieci, że modlitwa za nich ma być na stałe, bo szatan tylko czyha, aby zaszkodzić i porwać ich dusze, aby gubili i zatracali wierne dusze w Kościele.

Niewielu ludzi, umie obyć się bez pomocy kapłana w prowadzeniu swojej duszy. Lecz pamiętajcie, że to Duch Święty daje tę Mądrość i Moc. Nie zapominajcie o Nim w swoich modlitwach, a szczególnie o godzinie 9:00. W dzisiejszym czasie macie obowiązek słuchać bardziej Boga niż ludzi. Dlatego przepełniona bólem z powodu win i grzechów, a jednocześnie pełna nadziei że, chociaż wy pocieszycie Trójcę Świętą w tej wielkiej boleści. Tylko bardzo niewielka grupka ludzi, podtrzymuje jeszcze ten świat w istnieniu. Bądźcie wierne nauczaniu Kościoła.

Wiele ostatnio otrzymaliście darów w postaci Łask, które nadal możecie uzyskiwać poprzez odpowiednie modlitwy i praktyki. Nie zaprzepaśćcie tego daru. Niech każde z was drogie dzieci, będzie pełne ufności i miłosierdzia. Pełnijcie zawsze same dobre uczynki. Same widzicie, jak bardzo zapędza się szatan w swoich poczynaniach, nie wahając się owładnąć kapłana, który się nie broni. Takich kapłanów jest obecnie bardzo dużo. Jednak nie obmawiajcie kapłanów i nie osądzajcie ich, bo gdy ich zabraknie nie będzie nikogo, kto by wam posługiwał.

Módlcie się za kapłanów, zarówno lokalnych, jak i kapłanów całego świata i kraju. Jeśli się będziecie modlili za kapłanów, zły duch będzie miał do nich ograniczony dostęp. Jeżeli grupa ludzi podejmie żarliwą modlitwę w intencji swoich kapłanów, po pewnym czasie sami oni zauważą niezwykłe efekty tej modlitwy. Lecz musicie pamiętać, słodkie dzieci, że modlitwa za kapłanów ma być stała, bo szatan tylko czyha, aby zaszkodzić i porwać ich dusze, aby służąc mu gubili i zatracali wierne dusze Kościoła.

Proście o światło dla duchowieństwa, aby prowadziło ludzi drogą Bożą. Kochane dzieci, jak chcecie uzyskać coś u duchowieństwa, wymóc np. klęczenie przy przyjmowaniu Komunii Świętej, to najpierw się zorganizujcie i wystosujcie petycję do kapłana i swoją delegację. Wtedy taki kapłan będzie musiał liczyć się z wolą ludzi pragnących większej Mojej czci. To jest jedna z myśli, którą możecie wykorzystać w kontaktach z „zepsutym” duchowieństwem.

Wiedzcie słodkie dzieci, że nie jest Mi obojętne, jakim sercem Mnie przyjmujecie. Pragnę, aby wszyscy ludzie na całym świecie, przyjmowali Moje Święte Ciało w sposób pokorny, to znaczy na klęcząco i do ust z rąk kapłana lub diakona. Jak bardzo rani Me Serce pycha ludzi i kapłanów, którzy profanują Moje Święte Ciało, przyjmując Mnie w sposób niegodny, pełny pychy i wzgardy. Nie uświęciłem rąk świeckim szafarzom, więc nie mogą dotykać Mojego Świętego Ciała. Wiedzcie, o kapłani i biskupi, że każdy zda rachunek za zniewagę Mojego Świętego Ciała.

Samo przyjmowanie Komunii Świętej przez wiernych, powinno być zawsze na obu kolanach i wyłącznie do ust. Wyjątek stanowią tu osoby niemogące z przyczyn chorobowych i dolegliwości przyjąć takiej postawy. Komunię Świętą powinno się przyjmować wyłącznie raz dziennie. Częstsze przyjmowanie Komunii Świętej w ciągu dnia stanowi nadużycie i w praktyce wykazuje ze strony takiej osoby, brak wiary w realną obecność II Osoby Bożej w Konsekrowanym Chlebie i Winie. Wyjątki są takie, jak było dawniej ustalone. Znaczenie i prawdziwą Bożą Moc tego wszystkiego poznacie dopiero w Niebie.

Chcę, aby odtąd wierni zaczęli wpływać na wszystkie możliwe sposoby, na swoich kapłanów i biskupów, aby odsunęli świeckich szafarzy od ich posługiwania, bo nie dla ich rąk przeznaczyłem szafowanie Moim Świętym, Eucharystycznym Sercem. Żądajcie od swoich kapłanów i biskupów możliwości swobodnego przyjmowania Komunii Świętej na obu kolanach i do ust. Bądźcie świadomi, że bez odpowiedniego wsparcia modlitewnego, niewiele zdziałacie.

Kto byłby w stanie sprawić, żeby nie było w jego parafii szafarzy i aby Komunia Święta była na klęcząco, a tego nie uczynił, ten będzie sądzony z zaniedbań, których się dopuścił i będzie musiał to odpokutować. Bądźcie świadomi, że dopiero silny wstrząs może sprawić, że człowiek może się opamiętać i zacznie myśleć racjonalnie, bez zbędnych demonicznych obciążeń.”

Źródła informacji