Wierni świeccy

20.01.2013

„Nadszedł najwyższy czas, aby każdy człowiek kierował się własnym rozumem, lecz zawsze miał na uwadze dobro prawdziwego Kościoła, a posłusznym był bezwzględnie tylko samemu Bogu. Niech każde z was drogie dzieci będzie pełne ufności i miłosierdzia pełniąc same dobre uczynki. Sami widzicie, jak bardzo zapędza się szatan w swych poczynaniach, nie wahając się owładnąć kapłana, który się nie broni. Takich kapłanów jest obecnie bardzo dużo. Nie obmawiajcie kapłanów i nie osądzajcie ich, bo gdy ich zabraknie, to nie będzie miał kto posługiwać w dziele zbawiania dusz. Módlcie się za kapłanów zarówno lokalnych jak i z całego kraju i świata. Jeśli będziecie się modlić za kapłanów, zły duch będzie miał do nich ograniczony dostęp. Jeżeli cała grupa ludzi podejmie żarliwą modlitwę w intencji swoich kapłanów, to po pewnym czasie sami zauważą niezwykłe efekty tej modlitwy. Lecz musicie pamiętać słodkie dzieci, że modlitwa za nich ma być na stałe, bo szatan tylko czyha, aby zaszkodzić i porwać ich dusze, aby gubili i zatracali wierne dusze w Kościele.

Niewielu ludzi, umie obyć się bez pomocy kapłana w prowadzeniu swojej duszy. Lecz pamiętajcie, że to Duch Święty daje tę Mądrość i Moc. Nie zapominajcie o Nim w swoich modlitwach, a szczególnie o godzinie 9:00. W dzisiejszym czasie macie obowiązek słuchać bardziej Boga niż ludzi. Dlatego przepełniona bólem z powodu win i grzechów, a jednocześnie pełna nadziei że, chociaż wy pocieszycie Trójcę Świętą w tej wielkiej boleści. Tylko bardzo niewielka grupka ludzi, podtrzymuje jeszcze ten świat w istnieniu. Bądźcie wierne nauczaniu Kościoła.

Wiele ostatnio otrzymaliście darów w postaci Łask, które nadal możecie uzyskiwać poprzez odpowiednie modlitwy i praktyki. Nie zaprzepaśćcie tego daru. Niech każde z was drogie dzieci, będzie pełne ufności i miłosierdzia. Pełnijcie zawsze same dobre uczynki. Same widzicie, jak bardzo zapędza się szatan w swoich poczynaniach, nie wahając się owładnąć kapłana, który się nie broni. Takich kapłanów jest obecnie bardzo dużo. Jednak nie obmawiajcie kapłanów i nie osądzajcie ich, bo gdy ich zabraknie nie będzie nikogo, kto by wam posługiwał.

Módlcie się za kapłanów, zarówno lokalnych, jak i kapłanów całego świata i kraju. Jeśli się będziecie modlili za kapłanów, zły duch będzie miał do nich ograniczony dostęp. Jeżeli grupa ludzi podejmie żarliwą modlitwę w intencji swoich kapłanów, po pewnym czasie sami oni zauważą niezwykłe efekty tej modlitwy. Lecz musicie pamiętać, słodkie dzieci, że modlitwa za kapłanów ma być stała, bo szatan tylko czyha, aby zaszkodzić i porwać ich dusze, aby służąc mu gubili i zatracali wierne dusze Kościoła.

Proście o światło dla duchowieństwa, aby prowadziło ludzi drogą Bożą. Kochane dzieci, jak chcecie uzyskać coś u duchowieństwa, wymóc np. klęczenie przy przyjmowaniu Komunii Świętej, to najpierw się zorganizujcie i wystosujcie petycję do kapłana i swoją delegację. Wtedy taki kapłan będzie musiał liczyć się z wolą ludzi pragnących większej Mojej czci. To jest jedna z myśli, którą możecie wykorzystać w kontaktach z „zepsutym” duchowieństwem.

Wiedzcie słodkie dzieci, że nie jest Mi obojętne, jakim sercem Mnie przyjmujecie. Pragnę, aby wszyscy ludzie na całym świecie, przyjmowali Moje Święte Ciało w sposób pokorny, to znaczy na klęcząco i do ust z rąk kapłana lub diakona. Jak bardzo rani Me Serce pycha ludzi i kapłanów, którzy profanują Moje Święte Ciało, przyjmując Mnie w sposób niegodny, pełny pychy i wzgardy. Nie uświęciłem rąk świeckim szafarzom, więc nie mogą dotykać Mojego Świętego Ciała. Wiedzcie, o kapłani i biskupi, że każdy zda rachunek za zniewagę Mojego Świętego Ciała.

Samo przyjmowanie Komunii Świętej przez wiernych, powinno być zawsze na obu kolanach i wyłącznie do ust. Wyjątek stanowią tu osoby niemogące z przyczyn chorobowych i dolegliwości przyjąć takiej postawy. Komunię Świętą powinno się przyjmować wyłącznie raz dziennie. Częstsze przyjmowanie Komunii Świętej w ciągu dnia stanowi nadużycie i w praktyce wykazuje ze strony takiej osoby, brak wiary w realną obecność II Osoby Bożej w Konsekrowanym Chlebie i Winie. Wyjątki są takie, jak było dawniej ustalone. Znaczenie i prawdziwą Bożą Moc tego wszystkiego poznacie dopiero w Niebie.

Chcę, aby odtąd wierni zaczęli wpływać na wszystkie możliwe sposoby, na swoich kapłanów i biskupów, aby odsunęli świeckich szafarzy od ich posługiwania, bo nie dla ich rąk przeznaczyłem szafowanie Moim Świętym, Eucharystycznym Sercem. Żądajcie od swoich kapłanów i biskupów możliwości swobodnego przyjmowania Komunii Świętej na obu kolanach i do ust. Bądźcie świadomi, że bez odpowiedniego wsparcia modlitewnego, niewiele zdziałacie.

Kto byłby w stanie sprawić, żeby nie było w jego parafii szafarzy i aby Komunia Święta była na klęcząco, a tego nie uczynił, ten będzie sądzony z zaniedbań, których się dopuścił i będzie musiał to odpokutować. Bądźcie świadomi, że dopiero silny wstrząs może sprawić, że człowiek może się opamiętać i zacznie myśleć racjonalnie, bez zbędnych demonicznych obciążeń.”

Źródła informacji

Komentarze

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

av
o. Roman

1. czytanie (Ef 4, 1-7. 11-13)

Usiłujcie zachować jedność

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych

...

1. czytanie (Ef 4, 1-7. 11-13)

Usiłujcie zachować jedność

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Psalm (Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a))

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano;
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce ziemi.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Aklamacja

Alleluja, alleluja, alleluja

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 9, 9-13)

Powołanie Mateusza na Apostoła

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim.

Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”

On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

Dodaj komentarz

Módlmy się

av
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa...
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa Miłosierdzia

O moja droga Matko Zbawienia, poproś swojego Syna, Jezusa Chrystusa,
aby udzielił Miłosierdzia (wymień tu wszystkich ...) podczas Ostrzeżenia
oraz ponownie w Dniu ostatecznym, zanim staną przed twoim Synem.
Proszę, módl się, aby każdy z nich został uratowany i korzystał z owoców
Życia Wiecznego.
Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do swojego Syna,
aby Jego Obecność została im ukazana i aby otrzymali pokój ducha i dostąpili wielkich Łask. Amen.


O OBRONĘ WIARY

Matko Boża, Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia, Módl się, abyśmy pozostali wierni Prawdziwemu Słowu Bożemu w każdym czasie. Przygotuj nas do obrony wiary, by utrzymać Prawdę i odrzucić herezje. Chroń wszystkie swoje dzieci w trudnych czasach i daj każdemu z nas Łaski, abyśmy byli odważni, gdy będą od nas wymagać odrzucenia Prawdy i wyrzeczenia się twojego Syna. Módl się, Święta Matko Boża, aby została nam udzielona Boża Interwencja byśmy pozostali chrześcijanami, zgodnie ze Świętym Słowem Bożym. Amen.

Godzina Ducha Świętego

av
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0014
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013