Współczesne Przekaźniki Słów Nieba

20.01.2013

„Proroku, prorokuj! Biada o biada ci, gdybyś nie prorokował, byłoby lepiej, abyś się nie narodził! Posłuszeństwo tym Słowom, waszego Boga, jest waszym obowiązkiem.”

Niektórzy uważają, że Bóg (o ile w ogóle naprawdę istnieje i jest Osobą, a nie jakimś kabalistycznym wynalazkiem) albo nie ma nam nic do powiedzenia, albo już dawno wszystko powiedział i zamilkł na wieki (jak niektórzy by sobie życzyli). Ale Bóg nadal żyje (wbrew opinii Nitscha i podobnych mądrali), nadal nas kocha i życzy nam szczęścia wiecznego, chce naszej poprawy i właśnie dlatego ciągle – na całej przestrzeni dzieł ludzkości, w tym współczesnej, a nie tylko historycznej – do nas przemawia. I ma na to różne (zależy dla kogo), ale zawsze – efektywne sposoby. Niestety, dla niektórych to może być tylko śmierć (bliskiej osoby albo własna – w ostateczności, żeby usłyszeć Boga już osobiście i bez żadnych wątpliwości). Dla wielu, jednak, dobrym rozwiązaniem jest spisane i uznane Słowo Boże, czyli Biblia (nawet we współczesnych przekładach, niestety trochę skażonych i bezpodstawnie skróconych). Pod warunkiem oczywiście regularnego jej czytania, rozważania i traktowania nie zbyt alegorycznie, już nie mówiąc o zaufaniu i wcieleniu w życie (tj. warunkach tak naprawdę najważniejszych). Niestety, ani Katolicy, ani Prawosławni (w odróżnieniu od Protestantów, które oprócz Biblii – jeszcze krótszej – prawie nic nie mają) nie są w tym mocni, nawet Kapłani, w tym teologowie.

W Biblii zaś wyraźnie napisano (choć by u Proroka Joela lub u Świętego Pawła), że: „Synowie i córki wasze prorokować będą”, tj. Bóg niejako zarezerwował dla Siebie prawo i możliwość bezpośredniego mówienia do ludzi w przyszłości, już po napisaniu Biblii. To było proroctwo na te czasy i teraz się wypełnia. Inna sprawa, czy zechcemy tego wysłuchać, uwierzyć i dostosować się odpowiednio do Jego Słów, czy nie. Rezultat naszej decyzji jednak, będzie zawsze taki sam, jak to wielokrotnie opisano na łamach Pisma Świętego oraz w Historii. Żadnym usprawiedliwieniem nie jest fakt oficjalnego (bo prywatnie wiele, w tym – JPII, uznawali) nieuznania (ale przecież i nie osądzenia!) tych lub innych współczesnych proroków (Widzących i Słyszących) lub Objawień przez władze Kościelne (często będące pod wpływem masonerii lub służb bezpieczeństwa, tj. wrogów Boga, nie życzących sobie, rzecz jasna, żeby Jego Słowa dotarły do ludzi). Podobna sytuacja wielokrotnie opisana w tejże Biblii, kiedy ówczesny oficjalny i ustanowiony przez Boga Kościół nie chciał uznać nie tylko np. proroka Jeremiasza, ale również Jezusa Chrystusa – wcielone Słowo Boże! A później – Jego Apostołów, w tym tych, których zapisane słowa już dawno nie budzą żadnych wątpliwości (u ludzi wierzących, oczywiście). Czemuż by współcześni prorocy mieli być w lepszej sytuacji? Tym bardziej, że nasz Zbawiciel jasno i niedwuznacznie o tym uprzedzał! Będą prześladowani bez wyjątku wszyscy wizjonerzy.

„Nie smuć się tym, że niewielu chce słuchać, co przekazujesz. Czyż uczeń może być lepszy od swego mistrza? Bynajmniej. Mnie prześladowali i nie słuchali, ciebie tak samo będą. Jednakże wybrani posłuszni osiągną cel, bo posłuchają.”

Rzecz jasna, Lucyfer też powołał swoich przekaźników, o czym Chrystus też wyraźnie nas uprzedził. Oprócz tego, ta chytra, sprytna i bardzo inteligentna bestia potrafi nieraz nawet w prawdziwe przekazy wtrącić coś swojego, więc trzeba uważać. Głównym kryterium zawsze będzie zgodność z Pismem Świętym oraz nauką Kościoła. Oprócz tego, są specjalnie powołani do tego wybrańcy Boży, którzy pod natchnieniem i kierownictwem Ducha Świętego potrafią odróżnić Prawdę od fałszu, wszystko wytłumaczyć, systematyzować i przekazać innym dla ich pożytku i dla większej Chwały Bożej.

„Proroctwo Mojej Świętej Mamy z Fatimy i La´ Salette wypełni się niebawem na waszych oczach. Wielu powołam synów i córek ludzkich, aby głosili Moje Powtórne Przyjście, aby przygotowali świat na Moje Powtórne Nadejście, które niebawem nastąpi. Doświadczam wierność wiernych, aby ich zahartować i utrwalić.”

Źródła informacji

Komentarze

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

av
o. Roman

1. czytanie (Ef 4, 1-7. 11-13)

Usiłujcie zachować jedność

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych

...

1. czytanie (Ef 4, 1-7. 11-13)

Usiłujcie zachować jedność

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Psalm (Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a))

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano;
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce ziemi.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Aklamacja

Alleluja, alleluja, alleluja

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 9, 9-13)

Powołanie Mateusza na Apostoła

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim.

Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”

On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

Dodaj komentarz

Módlmy się

av
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa...
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa Miłosierdzia

O moja droga Matko Zbawienia, poproś swojego Syna, Jezusa Chrystusa,
aby udzielił Miłosierdzia (wymień tu wszystkich ...) podczas Ostrzeżenia
oraz ponownie w Dniu ostatecznym, zanim staną przed twoim Synem.
Proszę, módl się, aby każdy z nich został uratowany i korzystał z owoców
Życia Wiecznego.
Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do swojego Syna,
aby Jego Obecność została im ukazana i aby otrzymali pokój ducha i dostąpili wielkich Łask. Amen.


O OBRONĘ WIARY

Matko Boża, Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia, Módl się, abyśmy pozostali wierni Prawdziwemu Słowu Bożemu w każdym czasie. Przygotuj nas do obrony wiary, by utrzymać Prawdę i odrzucić herezje. Chroń wszystkie swoje dzieci w trudnych czasach i daj każdemu z nas Łaski, abyśmy byli odważni, gdy będą od nas wymagać odrzucenia Prawdy i wyrzeczenia się twojego Syna. Módl się, Święta Matko Boża, aby została nam udzielona Boża Interwencja byśmy pozostali chrześcijanami, zgodnie ze Świętym Słowem Bożym. Amen.

Godzina Ducha Świętego

av
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0014
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013