Nowenna do Miłosierdzia Bożego

W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu odprawiana uroczyście -
w Wielki Piątek i Wielką Sobotę po nabożeństwach, a od Wielkanocy na Mszach Świętych wieczornych (godz. 18.00) do Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

 

Nowennę do Miłosierdzia Bożego napisała s. Faustyna pod dyktando - jak mówiła - Samego Pana Jezusa, który polecił odmawiać ją przede wszystkim od Wielkiego Piątku do Niedzieli Przewodniej - Święta Miłosierdzia Bożego. 

"Pragnę - mówił do niej Pan Jezus - abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do Zdroju Mojego Miłosierdzia, by zaczerpnęły siły, ochłody i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie.  W każdym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym Morzu Miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w Dom Ojca Mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do Źródła Miłosierdzia Mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez Gorzką Mękę Moją o Łaski dla tych dusz."   (Dz. 1209).

 

DZIEŃ PIERWSZY

Słowa Pana Jezusa:

"Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ich w Morzu Miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata dusz".

Modlitwa s. Faustyny:

"Jezu Najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w Nieskończoną Dobroć Twoją, i przyjmij nas wszystkich do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego, i nie wypuszczaj nas z Niego na wieki. Błagamy Cię przez Miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

Ojcze Przedwieczny, spójrz Okiem Miłosierdzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych grzeszników. Ludzkość ta jest zamknięta w Najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego Bolesnej Męki okaż nam Miłosierdzie Swoje, abyśmy Wszechmoc Miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen".

 

Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

DZIEŃ DRUGI

Słowa Pana Jezusa:

"Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne, i zanurz je w Niezgłębionym Miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania Gorzkiej Męki; przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość Miłosierdzie Moje".

Modlitwa s. Faustyny:

"Jezu Najmiłosierniejszy, od którego wszystko, co dobre, pochodzi, pomnóż w nas Łaskę, abyśmy spełniali godne uczynki miłosierdzia, by ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca Miłosierdzia, który jest w Niebie. 

Ojcze Przedwieczny, spójrz Okiem Miłosierdzia Swego na grono wybranych w winnicy Swojej, na dusze kapłańskie i zakonne, i obdarz ich Mocą Błogosławieństwa Swego, a dla uczuć Serca Syna Swego, w którym te dusze są zamknięte, udziel im Mocy i Światła Swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać Cześć Niezgłębionemu Miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen".

 

Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

DZIEŃ TRZECI

Słowa Pana Jezusa:

"Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w Morzu Miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszały Mnie w Drodze Krzyżowej, były tą kroplą pociechy wśród morza goryczy". 

Modlitwa s. Faustyny:

"Jezu Najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz Łask Swych nadobficie ze Skarbca Miłosierdzia Swego, przyjmij nas do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego i nie wypuszczaj nas z Niego na wieki. Błagamy Cię o to przez Niepojętą Miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu Niebieskiemu.

Ojcze Przedwieczny, spójrz Okiem Miłosierdzia Swego na dusze wierne, jako na Dziedzictwo Syna Swego i dla Jego Bolesnej Męki, udziel im Błogosławieństwa i otaczaj je Swą Nieustanną Opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu Wiary Świętej, ale by z całą rzeszą Aniołów i Świętych wysławiały Niezmierzone Miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen".

 

Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

DZIEŃ CZWARTY

Słowa Pana Jezusa:

"Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają. I o nich myślałem w Swej Gorzkiej Męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w Morzu Miłosierdzia Mojego". 

Modlitwa s. Faustyny:

"Jezu Najlitościwszy, który jesteś Światłością świata całego, przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają; niechaj Promienie Twej Łaski oświecą ich, aby i oni, wraz z nami, wysławiali Przedziwne Miłosierdzie Twoje, i nie wypuszczaj ich z mieszkania Najlitościwszego Serca Swego. 

Ojcze Przedwieczny, spójrz Okiem Miłosierdzia Swego na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij je do Światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały Hojność Miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen".

Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

DZIEŃ PIĄTY

Słowa Pana Jezusa:

"Dziś sprowadź Mi dusze braci odłączonych i zanurz ich w Morzu Miłosierdzia Mojego. W Gorzkiej Męce rozdzielali Mi Ciało i Serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się Rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w Męce".

Modlitwa s. Faustyny:

"Jezu Najmiłosierniejszy, który jesteś Dobrocią Samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze braci naszych odłączonych i pociągnij ich Swym Światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania Najlitościwszego Serca Swego, ale spraw, aby i oni uwielbili Hojność Miłosierdzia Twego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz Okiem Miłosierdzia Swego na dusze braci naszych odłączonych, zwłaszcza tych, którzy roztrwonili Dobra Twoje i nadużyli Łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na Miłość Syna Swego i na Gorzką Mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają Wielkie Miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen".  

Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

DZIEŃ SZÓSTY

Słowa Pana Jezusa:

"Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w Miłosierdziu Moim. Dusze te najwięcej podobne są do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w Gorzkiej Konania Męce. Widziałem je jako ziemskich aniołów, którzy będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami Łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna; dusze pokorne obdarzam Swoim zaufaniem".

Modlitwa s. Faustyny:

"Jezu Najmiłosierniejszy, który Sam powiedziałeś: Uczcie się ode Mnie, żem jest cichy i pokornego Serca, przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt Niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego, są wonnym bukietem przed Tronem Bożym, zapachem, którym Sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w Najlitościwszym Sercu Twoim i nieustannie wyśpiewują Hymn Miłości i Miłosierdzia na wieki. 

Ojcze Przedwieczny, spójrz Okiem Miłosierdzia Swego na dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu Najlitościwszego Serca Jezusa. Dusze te są najbardziej upodobnione do Syna Twego; woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga Tronu Twego. Ojcze Miłosierdzia i Wszelkiej Dobroci, błagam Cię przez Miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały Cześć Miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen."

Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

DZIEŃ SIÓDMY

Słowa Pana Jezusa:

"Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają Miłosierdzie Moje i zanurz je w Miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją Męką i najgłębiej wniknęły w Ducha Mojego"

Modlitwa s. Faustyny: 

"Jezu Najmiłosierniejszy, którego Serce jest Miłością Samą, przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają Wielkość Miłosierdzia Twego. Dusze te mocne są Siłą Boga Samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód, ufne w Miłosierdzie Twoje. Są one zjednoczone z Tobą i dźwigają ludzkość całą na swoich barkach. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale Miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu. 

Ojcze Przedwieczny, spójrz Okiem Miłosierdzia Swego na dusze, które wysławiają i czczą Największy Przymiot Twój, to jest Niezgłębione Miłosierdzie Twoje, i które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a serce, przepełnione weselem, śpiewa Pieśń Miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im Miłosierdzie Swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie pokładały. Niech spełni się na nich Obietnica Jezusa, który powiedział, że dusze, które czcić będą to Niezgłębione Miłosierdzie Jego, Sam bronić będzie w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci, jako Swej Chwały. Amen".

Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

DZIEŃ ÓSMY

Słowa Pana Jezusa:

"Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym, i zanurz je w Przepaści Miłosierdzia Mojego; niech Strumienia Krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, wypłacają się Mojej Sprawiedliwości. W twojej mocy jest przynieść im ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej Sprawiedliwości."

Modlitwa s. Faustyny: 

"Jezu Najmiłosierniejszy, który Sam powiedziałeś, ze chcesz Miłosierdzia, otóż wprowadzam do mieszkania Twego Najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe, które są Ci bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej Sprawiedliwości. Niech Strumienie Krwi i Wody, które wypłynęły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby i tam się sławiła Moc Miłosierdzia Twego. 

Ojcze Przedwieczny, spójrz Okiem Miłosierdzia Swego na dusze w czyśćcu cierpiące, które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez Bolesną Mękę Jezusa, Syna Twego, i przez gorycz, jaką była zalana Jego Przenajświętsza Dusza, okaż Miłosierdzie Swoje duszom, które są pod Sprawiedliwym Wejrzeniem Twoim. Nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez Rany Jezusa, Syna Twego Najmilszego, bo wierzymy, że Dobroć Twoja i Litość są nieskończone. Amen"

Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Słowa Pana Jezusa:

"Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w Przepaści Miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała Dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ode Mnie Ten Kielich, jeżeli jest taka Wola Twoja. Dla nich ostateczną deską ratunku jest  uciec się do Miłosierdzia Mojego."

Modlitwa s. Faustyny: 

"Jezu Najlitościwszy, który jesteś Litością Samą, wprowadzam do mieszkania Najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe. Niechaj w tym Ogniu Czystej Miłości Twojej rozgrzeją się te dusze zlodowaciałe, które, podobne do trupów, takim Cię wstrętem napawają. O Jezu Najlitościwszy, użyj Wszechmocy Miłosierdzia Swego, pociągnij je w sam żar Miłości Swojej i obdarz je Miłością Świętą, bo Ty wszystko możesz.

Ojcze Przedwieczny, spójrz Okiem Miłosierdzia Swego na dusze oziębłe, które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze Miłosierdzia, błagam Cię przez Gorzką Mękę Syna Twego i przez Trzygodzinne Konanie Jego na Krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały Przepaść Miłosierdzia Twego." (Dz. 1209-1229)

 

Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

http://www.jezuufamtobie.pl/nowenna.php

 

Podziękowanie za Dar Bożego Miłosierdzia

 

O Mój Ojcze Niebiański!

Czcimy Ciebie i oddajemy głębokie uznanie dla Ofiary,

jakiej dokonałeś, wysyłając Zbawiciela na świat.

Ofiarujemy Ci z radością i dziękczynieniem

nasze modlitwy, w pokornej wdzięczności za Dar,

który dajesz teraz Twoim dzieciom — Dar Bożego Miłosierdzia.

O Boże Najwyższy, uczyń nas godnymi przyjęcia

tego Wielkiego Miłosierdzia z wdzięcznością. 

Amen.                                                                                                                  http://paruzja.info/   

 

LITANIA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

(pochodzi z Dzienniczka św. Siostry Faustyny)

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, 
                     zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
                     zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,
                     zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, 
                     zmiłuj się nad nami.

 

 • Miłosierdzie Boże, wytryskujące z Łona Ojca - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, Tajemnico Niepojęta - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, Źródło tryskające z Trójcy Przenajświętszej - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni Anielski - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, ponad Niebiosa - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, Źródło cudów i dziwów - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii Świętej - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła Świętego - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, w sakramencie Chrztu Świętego - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie - ufamy Tobie 
 • Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla Aniołów, niepojęte dla Świętych - ufamy Tobie 
 • Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich Tajemnicach Bożych - ufamy Tobie  
 • Miłosierdzie Boże, Źródło naszego szczęścia i wesela - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie Dzieła Rąk Jego - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, Korono wszystkich Dzieł Boga - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, Słodkie Ukojenie dla serc udręczonych - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, Jedyna Nadziejo dusz zrozpaczonych - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, Odpocznienie serc i Pokoju wśród trwogi - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, Rozkoszy i Zachwycie dusz świętych - ufamy Tobie
 • Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei - ufamy Tobie

 

Baranku Boży, który okazałeś największe Miłosierdzie w odkupieniu świata na Krzyżu - przepuść nam Panie

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy Św. - wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który z Nieprzebranego Miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami

 

K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie Dzieła Jego.

W: Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę. 

Módlmy się:

Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z Wolą Twoją, która jest Samym Miłosierdziem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Św. okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków. Amen.