DZIEŁO DUCHOWEGO WSPARCIA OSOBY UZALEŻNIONEJ

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary (Mt 9,13) 

 

Akt przyjęcia zobowiązań Dzieła

Boże bogaty w Miłosierdzie, wiedziony(-a) pragnieniem niesienia pomocy osobom uzależnionym, zobowiązuję się do duchowego wspierania osoby uzależnionej, której imię jedynie Tobie jest wiadome. Przez ustalony przeze mnie czas (np. 1 miesiąc, 1 rok) będę modlid się codziennie o jej ocalenie formułą Modlitwy i dziesiątkiem Różaoca oraz spełniad w jej intencji uczynki miłosierdzia. 

 

Zobowiązania Dzieła:

  1. Modlitwa codzienna
  2. Dziesiątek Różaoca
  3. Uczynki miłosierdzia 

Modlitwa codzienna

Boże Ojcze, który objawiłeś bogactwo Swego Miłosierdzia w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, Tobie zawieram los osoby uzależnionej, którą wspieram duchowo. Pochyl się nad nią, ulecz jej słabośd, pomóc przezwyciężyd wszelkie zło, pozwól doświadczyd Twego Miłosierdzia, aby w Tobie odnalazła Źródło Nadziei. Amen.

Maryjo, Matko Miłosierdzia – módl się za nami. 

 

Centrum DDWOU

Duszpasterstwo Trzeźwości