Modlitwy za Ojczyznę na trudne czasy

 

Modlitwa za Ojczyznę kard. Augusta Hlonda

O Duchu Święty, Boskie swe dary spuść na tych, którzy kierują losami Polski i na cały Naród, abyśmy słuchając Twych natchnień w życiu prywatnym i publicznym żyli świętym prawem Bożym. Amen

 

Modlitwa za Ojczyznę bł. Stanisława Papczyńskiego

Najlepszy i największy Ojcze, spraw, aby Polska, Ojczyzna nasza rozkwitła, rozbieżne żądania się połączyły, zwaśnione umysły się pojednały, zniszczona święta prawowierność zatryumfowała nad herezją, by majestat praw został otoczony blaskiem, by miłość dobra wspólnego rozgorzała we wszystkich sercach, by zakiełkowały spustoszone pola, dźwignęły się zniszczone osady, by nadeszły szczęśliwe czasy, a trwała cnota posiadła i u święciła serca wszystkich.

 

Modlitwa za Ojczyznę bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Wszechmogący Boże, Ojców naszych Panie! Pochylamy pokornie nasze głowy, by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności, by prosić o twoje błogosławieństwo. Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca. Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy, zbaw ode złego nas wszystkich. 

Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu.

Amen

 

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna – chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący, wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego 

Amen.

 

Modlitwa św. Jana Pawła II

Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie samego, Kościół, wszystkich moich rodaków, nie wyłączając nikogo.

Zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi. Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy. Niech wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi, budować wspólne dobro Ojczyzny, wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach.

Proszę Cię, Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Polski, abyś cały mój naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. Dodawaj mu odwagi i siły ducha aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jak przed nim stoi. Niech z wiarą, nadzieją i miłością jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła zbudowanego na fundamencie Apostołów.

Matko Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi – Odkupicielowi człowieka.

 

Bogurodzica

Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja,

Uswego Syna Gospodzina Matko zwolena, Maryja!

Zyszczy nam, spuści nam. Kyrie eleison.

Twego dzieła Krzciciela, boży cze, usłysz głosy,

napełń myśli człowiecze.

Słysz modlitwę, jaź nosimy,

A dać raczy, jegoż prosimy: 

A na świecie zbożny pobyt, 

Po żywocie rajski przebyt. 

Kyrie eleison.

 

Litania Narodu Polskiego

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże…

Duchu Święty, Boże…

Święta Trójco, jedyny Boże …

Nad Polską. Ojczyzną naszą, zmiłuj się, Panie.

Nad narodem męczenników…

Nad ludem zawsze wiernym Tobie…

Jezu, nieskończenie miłosierny…

Jezu, nieskończenie mocny…

Jezu, nadziejo nasza…

 

O Maryjo, Bogurodzico, Królowo Polski, módl się za nami.

Święty Stanisławie, ojcze Ojczyzny…

Święty Wojciechu, patronie Polski…    

Święci Męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku, i Krystianie, módlcie się za nami.

Święty Brunonie, apostole ziem polskich, módl się za nami.

Święty Andrzeju, Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami.

Święty Ottonie, apostole Pomorza, módl się za nami.

Święty Cyrylu i Metody, apostołowie Słowian, módlcie się za nami.

Święty Kazimierzu, patronie Litwy, módl się za nami.

Święty Jozafacie, patronie Rusi…     

Święty Wacławie, patronie katedry wawelskiej…

Święty Florianie, patronie Krakowa…

Święty Jacku Odrowążu, apostole Rusi…

Święta Jadwigo, królowo, matko Narodów…

Święta Kingo, patronko polski Litwy oraz górników…

Święta Jadwigo, patronko Śląska…

Święty Janie z Dukli, patronie Korony i Litwy oraz  rycerstwa polskiego…

Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów…

Święty Melchiorze Grodziecki, męczenników z Koszyc…

Święty Janie Sarkandrze, obrońco tajemnicy spowiedzi…

Święty Stanisławie Kostko, patronie młodzieży…

Święty Andrzeju Bobolo, męczenniku za wiarę…

Święty Rafale Kalinowski, patronie Sybiraków…

Święty bracie Albercie, Adamie Chmielowski, opiekunie biedoty krakowskiej…   

Święty Maksymilianie Kolbe, męczenniku z Auschwitz…

Święta Mario Faustyno Kowalska, apostołko Bożego Miłosierdzia…

Święty Janie Pawle II, papieżu cały zawierzony Maryi, proroku nowego, lepszego świata…

Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami.

Błogosławiony Bogumile, patronie archidiecezji gnieźnieńskiej, pokutujący za błądzących wyznawców Chrystusa, módl się za nami.

Błogosławiony Wincenty Kadłubku, dziejopisarzu Polski…

Błogosławiony Czesławie, patronie Wrocławia…

Błogosławiona Bronisławo, patronko Śląska Opolskiego…

Błogosławiony Sadoku wraz z 8 towarzyszami, męczennicy sandomierscy, módlcie się za nami.

Błogosławiona Salomeo, wdowo i klarysko, księżno halicka, módl się za nami.

Błogosławiona Jolento, zwana Heleną, patronko Gniezna…

Błogosławiona Doroto z Mątowów, patronko diecezji Chełmińskiej…

Błogosławiony Jakubie Strzemię, patronie Lwowa…

Błogosławiony Szymonie z Lipnicy, kaznodziejo prawdy…

Błogosławiony Stanisławie Kazimierczyku, duszpasterzu krakowski…

Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, patronie Warszawy…

Błogosławiona Regino Protman, wyznawczyni Chrystusa w Najświętszym Sakramencie…

Błogosławiony Rafale Chyliński, patronie ubogich i chorych…

Błogosławiony Edmundzie Bojanowski, święty apostole ludu…

Błogosławiony Wincenty Lewoniuku wraz z 12 towarzyszami, męczennicy uniccy z Pratulina, módlcie się za nami.

Błogosławiona Mario, Anielo Truszkowska, patronko doskonalszego posłuszeństwa Bogu, módl się za nami. 

Błogosławiona Franciszko Siedliska, apostołko życia Najświętszej Rodziny z Nazaretu…

Błogosławiona Mario Marcelino Darowska, apostołko Bożej obecności w działaniu…

Błogosławiona Karolino Kózkówno, dziewicza męczennico…

Błogosławiony Wacławie Honoracie Koźmiński, obdarzony darem Bożego powołania…

Błogosławiona Anielo Salawa, tercjanko franciszkańska…

Błogosławiona Mario Tereso Ledóchowska, matko Afrykanów…

Błogosławiony Józefie Sebastianie Pelczarze, pasterzu kościoła przemyskiego…

Błogosławiony Stanisławie Papczyński, zachwycony tajemnicą Niepokalanego Poczęcia Maryi i modlący się za dusze w czyśćcu cierpiące…

Błogosławiona Bernardyno Mario Jabłońska, patronko opuszczonych i nieszczęśliwych ludzi…

Błogosławiona Mario Karłowska, apostołko zagubionych moralnie…

Błogosławiony Jerzy Bolesławie Matulewiczu, niestrudzony sługo Kościoła…

Błogosławiona Urszulo Julio Ledóchowska, apostołko Służby Bożej…

Błogosławiony Michale Kozalu, męczenniku obozów koncentracyjnych…

Błogosławiona Bolesławo Lament, apostołko wśród prawosławnych…

Błogosławiony Stefanie Wincenty Frelichowski, kapłanie więźniów i obozów koncentracyjnych…

Błogosławieni 108 polskich męczenników z czasów II wojny światowej: Antoni Julianie Nowowiejski, Henryku Kaczorowski, Amincecie Kopliński, Marianno Biernacka i pozostali, świadkowie wiary, umierający za wiarę, wierni Panu Bogu i Jego Prawu módlcie się za nami.

Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, kapłanie zamęczony za obronę Prawdy, módl się za nami.

Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej wybaw nas, Panie!

Od kajdan niewoli…

Od godziny zwątpienia…

Od podszeptów zdrady…

Od gnuśności naszej…

Od ducha niezgody…

Od nienawiści i złości…

Od wszelkiej złej woli…

Od śmierci wiecznej…

 

Winy królów naszych przebacz, o Panie

Winy magnatów naszych…

Winy szlachty naszej…

Winy rządzących krajem…

Winy kierujących ludem…

Winy pasterzy…

Winy ludu naszego…

Winy ojców i matek naszych…

Winy braci i sióstr naszych…

Winy całego Narodu polskiego…

Głos krwi męczenników naszych usłysz o Panie!

Głos krwi żołnierzy naszych…

Brzęk pękających kajdan naszych…

Płacz matek i żon…

Płacz wdów i sierot…

Płacz dzieci katowanych za polski pacierz…

Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny…

Łzy rolników pozbawionych swej ziemi…

Wołanie krzywdzonego robotniczego ludu…

Cierpienia i trudy gnębionego w czasach wojen Narodu…

Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych i łagrów…

Jęki konających robotników Poznania, Wybrzeża, kopalni Wujek…

 

Wiarę w Ciebie i ufność w nas samych daj nam, o Panie!

Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy…

Miłość Polski, Ojczyzny naszej…

Męstwo, rozum, łagodność i solidarność..

Wolność, chwałę, szczęście i pokój…

Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi…

Wszystkie dary Ducha Świętego…

Przez Narodzenie Twoje bohatera wielkiego wzbudź nam, o Panie.

Przez Bogurodzicę Przewodników na trudne czasy daj nam, o Panie.

Przez Najświętsze życie Twoje, żyć dobrze naucz nas, o Panie.

Przez Krzyż i Mękę Twoją cierpienia nasze mężnie znosić daj, o Panie.

Przez Zmartwychwstanie Twoje z ciemności grzechu wskrzesz nas, o Panie.

Przez Wniebowstąpienie Twoje Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie.

Przez Ducha świętego Zesłanie „ducha dobrego” daj nam, o Panie.

Przez Miłosierdzie Twoje ducha i tradycję Narodu zachować daj nam, o Panie.

Przez czystą świętej Jadwigi, królowej ofiarę, w jedności i suwerenności naszą Polskę zachowaj, o Panie.

Przez cnoty wielkich Ojców naszych na Twe błogosławieństwo daj nam zasłużyć, o Panie.

 

Boże Piastów i Jagiellonów, nie opuszczaj nas, o Panie.

Boże Sobieskiego i Kościuszki…

Boże Ojca Kordeckiego i Ojca Kolbe…

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

Przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

Wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

Zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się:

 

Boże Wszechmogący, Panie Zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas swą przemożną opieką. 

Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół.

 

Błogosławimy Cię za to, że po  latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem. 

Na progu nowych czasów, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować wolność i suwerenność, prosimy Cię, Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego.

Uspokój serca, daj ufność w Twoją miłość, oświeć zaćmione umysły naszych braci.

Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności.

Spraw, byśmy

Stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje Królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie, jak za czasów naszych praojców. 

Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny.

Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy. 

Panie Miłosierny, Panie Sprawiedliwy, Panie Wszechmocny!

Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze tej ziemi i umacnia Twój lud.

Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze „Bierzmowania Dziejów”

- udzielonego przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1979 r.

- Twego Duch nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski, pozostawali zawsze wierni Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie.

Amen

 

 

Wszystkie modlitwy pochodzą z książki Wincentego Łaszewskiego pod tytułem Duchowa misja Polski. Proroctwa i wizje, Warszawa 2019.

 Autor książki zachęca też do odmówienia Modlitwy Pańskiej lub Zdrowaś Maryjo za Polskę.
To dla tych co nie mają za dużo czasu a każda modlitwa jednego człowieka jest ważna. 

Opracowanie: Janusz Mierzejewski